Vedtægter

“Enhedslisten – de rød – grønne i Sønderborg”

Vedtægter vedtaget den 19. april 2017 med ændringer vedtaget på generalforsamling 29. januar 2022, og 26. februar 2023.

§1. Navn og formål

Stk. 1. Afdelingens navn er “Enhedslisten – de rød – grønne i Sønderborg” Stk. 2. Det er en lokalafdeling under “Enhedslisten– de rød – grønne” og tilslutter sig dermed dennes grundlag og idé.

Stk. 3 Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i Sønderborg, både i bevægelserne og parlamentarisk.

§2. Medlemmer og kontingent

Stk. 1. Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Sønderborg kommune, og andre efter godkendelse af landsorganisationen, er medlemmer.

Stk. 2. Udelukkelse sker efter landsforeningens regler.

Stk. 3. Kontingent opkræves af landsforeningen.

§3. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder medlemmerne senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen kan være elektronisk og skal indeholde både tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer skal have en indkaldelse.

Stk. 4 Punkter/ forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Indkomne punkter skal fremgå af hjemmesiden senest en uge før mødet. Ændringer til punkter på dagsordenen kan stilles på generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde minimum følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag, herunder udtalelser
  6. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt

§4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af medlemmerne eller et flertal af Bestyrelsen.
Denne generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden. Alle medlemmer indkaldes. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

§5. Afdelingsmødet

Stk. 1. Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Alle medlemmer har stemmeret på møderne.

Stk. 2. Afdelingsmødet afholdes ca. én gang om måneden og indkaldes af Bestyrelsen med mindst en uges varsel.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger datoerne for afdelingsmøderne for en periode og de offentliggøres elektronisk.

Stk. 4. Der kan afholdes ekstra møder eller elektroniske høringer blandt medlemmerne.

Stk. 5. Dagsordenen og referater for møder/høringer offentliggøres på hjemmesiden.

§6. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der kan vælges mellem 5-7 medlemmer. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen kontaktperson blandt sin midte og kasserer blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem afdelingsmøderne og fastlægger selv sine møder og fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver. Forretningsorden for Bestyrelsens arbejde skal fremgå af hjemmesiden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan mellem afdelingsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe beslutninger. Afdelingsmødet orienteres om bestyrelsens beslutninger og kan omstøde bestyrelsens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at afdelings mødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med kommissorium til gennemførelse af vedtagelser. Udvalg kan have medlemmer uden for bestyrelsen og afdelingens medlemmerne.

Stk. 6. Der kan afholdes elektroniske møder.
Såfremt et medlem ønsker det, skal bestyrelsen mødes fysisk. Referat skal fremgå af hjemmesiden.

Stk. 7. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
Disse har ikke stemmeret, men taleret, dog kan bestyrelsen, efter at medlemmernes argumenter er hørt, lukke et møde, så mødet kan afvikles i ro og orden.
Indkaldelser og referater fra bestyrelsens møder skal kunne ses på hjemmesiden.

Stk. 8. Medlemmer af SUF Sønderborg og RGU Sønderborg har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.

§7. Byråds- og folketingsmedlemmer

Stk. 1. Byråds- og folketingsmedlemmer har selvstændigt ansvar og kompetence for så vidt angår beslutninger mv. i kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Regler for Kommunalpolitik i Sønderborg fastlægges særskilt. Reglerne vedtages af bestyrelsen.

§8. Afstemninger

Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed falder forslaget.

Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.

§9. Økonomi

Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen og afdelingsmødet.

stk.2.a. De tegningsberettigede fra bestyrelsen er kassereren og kontaktperson/formand, som varetager afdelingens bankforretninger.

Stk. 3. Afdelingens bogholderi er åbent for alle medlemmer, fremlægges på generalforsamlingen og kan efter ønske ses på et afdelingsmøde.

Stk. 4. Afdelingen hæfter alene med afdelingens formue.

Stk. 5. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller arbejdsudvalg nogen personlig hæftelse.

Stk. 6. Enhedslistens medlemmer, som vælges til tillidshverv i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten, betaler partiskat efter gældende regler.

§10. Nedlæggelse

Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød – grønne, med mindre der i donationer er aftalt andet.

§11. Vedtægtsændringer og ikrafttræden

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, eller almindeligt flertal, blandt de tilstedeværende.
Stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på afdelingsmødet den 19. april 2017. På den følgende generalforsamling skal vedtægterne på dagsordenen.