Vi kan bygge bro til Fyn, men ikke til Tønder.

Enhedslisten er af den holdning, at vi skal bidrage til bedre transport infrastruktur. En
infrastruktur som understøtter mindre CO2 udslip og udbygger lokalområder. Der afprøves
for tiden førerløse køretøjer og vi ved ikke hvordan det vil påvirke transporten i fremtiden.
Der er foreslået at bruge penge på 4 sporet vej til Nordborg. Samme beløb kan sætte tog
på Tønder-Sønderborg jernbanen, i hvert fald til gods i første omgang.
1. Tinglev-banen handler om meget mere end blot en jernbaneforbindelse mellem Tønder
og Tinglev. De nuværende – og ikke mindst kommende – kapacitetsudfordringer på både
landevej og jernbanenettet i Tyskland betyder, at der er behov for at tænke i nye baner for
at kunne sikre den nødvendige kapacitet, sikkerhed, mobilitet og fleksibilitet i forhold til
især godstransport til og fra Danmark.
2. Persontransport mellem Tønder og Sønderborg på skinner vil understøtte Alsion.
Studerende kan bo i Tønder og læse i Sønderborg og transporttiden kan udnyttes til
studier.
3. Undersøgelser viser, at vækst i trafikmængden på 2-3% i mange tilfælde kan betyde en
øget trafiktrængsel på 10%. De vækstrater vi i Jylland står over for i de kommende årtier
er mange gange større og her er det ikke tilstrækkeligt med et ensidigt fokus på vejnettet.
Jernbanen er en nødvendighed.
4. Industriområder i Sønderjylland med god plads får ekstra gode muligheder for tung
transport med genopretning af af Tønder-Tinglev banen. Denne bane der forbinder de to
nord-sydgående linjer giver fleksibilitet og sikkerhed for godstransporten.
5. Virksomheder og borgere i de mindre byer langs linjen vil få et boost. Her ligger nogle af
de byer i Danmark, der er mest berørt af centraliseringerne.
6. Der er operatører i Danmark, Tyskland, Holland der har tilkendegivet interesse for at
køre på linjen. Der er virksomheder, der transporterer store mængder gods og tunge
godsformer der tilkendegiver at på 10-årskontrakter vil flytte gods fra lastbil til skinner.
Andre interesser går på uddannelse af togpersonel og udvikling af togmateriel.
7. I Tønder er der mange positive tilkendegivelser for at bevare banen. Der er mange små
og store tilkendegivelser der uafhængigt af hinanden støtter bevarelsen. Der er dog ikke i
Sønderjylland fundet en ”first mover” i denne sag. Broen til Fyn har sine fortalere, men vi
mangler noget tilsvarende for Tønder-Sønderborg forbindelsen.
8. Med Motorvejsforbindelsen fra nord/syd til Sønderborg, bro til Fyn, mangler vi en
markant infrastruktur til Vestkysten. Hvis Tønder-Sønderborg genoprettes får Sønderborg
en meget central placering i Sønderjyllands transport-infrastruktur.

Det er nemmere at genoprette Tønder-Sønderborg forbindelsen end at bygge bro til Fyn,
så hvad venter vi på?

I Århus starter snart en letbane. Der er sikkert virksomheder i Sønderborgområdet der
meget gerne vil bygge et batteridrevet tog og afprøve det på skinnerne mellem Tønder og
Sønderborg.
Det er meget hurtigere at gennemføre end både en bro til Fyn og en 4-sporet vej til
Nordborg.